GLOBERG-Accounting, spol. s.r.o.

GLOBERG-Accounting, spol. s.r.o.

účtovná kancelária

Šustekova 29
85104 Bratislava
IČO: 51173140
DIČ: 2120615255

Informácie o kancelárii GLOBERG-Accounting, spol. s.r.o.

Naša spoločnosť poskytuje účtovnícke služby, pomáhame zakladať spoločnosti a rozbiehať Váš biznis. 

Poskytujeme nasledovné služby:

1. Vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva

2. Vedenie personálnej a mzdovej agendy

3. Zastupovanie pred daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a pod.

4. Ostatné

5. Poradenstvo

 

1. Vedenie agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním a formálna kontrola správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie DPH, sociálneho fondu, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky
 • spracovanie závierkových výkazov, ako sú napr. výkaz ziskov a strát, súvaha, výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov - podľa požiadavky klienta
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

 

Vedenie agendy podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním a formálna kontrola správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov
 • hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku a výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie a príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

 

2. Vedenie personálnej a mzdovej agendy zahŕňa:

 • príprava pracovnej zmluvy z podkladov (tabuľka základných údajov, popis pracovnej pozície)
 • prihláška a odhláška - sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa
 • zmeny a prerušenia – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa
 • dodatky k pracovnej zmluve
 • dohody mimo pracovného pomeru
 • ukončenia pracovného pomeru
 • výstupný list
 • zápočtový list
 • vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • potvrdenia o príjme a pracovnom pomere Mzdová agenda
 • výpočet miezd zamestnancov z podkladov (dochádzka, doklady o neprítomnosti, doklady o pridelení odmien)
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • mesačné výkazy o príspevkoch DDS
 • vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane
 • vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku a zaslanie PN do Sociálnej poisťovne
 • základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • príprava podkladov pre úhradu miezd

 

3. Zastupovanie pred daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami 

Zastúpime za Vás v prípade potreby na všetkých úradoch a tiež podávame za Vás dokumenty elektronicky, či už je to do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne. V prípade daňových úradov komunikujeme aj prostredníctvom zaručeného el. podpisu.

 

4. Ostatné:

 • pracovné cesty, ako sú cestovné príkazy
 • vyúčtovanie pracovných ciest
 • evidencia, nákup, výdaj stravných lístkov

 

5. Poskytujeme komplexné daňové poradenstvo v závislosti od konkrétnych potrieb Vašej spoločnosti.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

GLOBERG-Accounting, s.r.o. 

Sami Leskovský

Šustekova 29

851 04  Bratislava

Kde nás nájdete?